Assalamualaikum Wr.Wb. SELAMAT DATANG

Sabtu, 29 September 2012 - 23:56:26 WIB
MAKNA SYAHADATAIN
Diposting oleh : P'De
Kategori: Agama - Dibaca: 675 kali

 

BAGIAN I

1.1. AHAMMIYATU SYAHATAIN  

      Urgensi Syahadatain (Pentingnya Dua Kaimat Syahadat)

           Syahadatain  (Dalam Ringkasan Syarah Arba’in An-Nawawi) dinyatakan Syahadat tidaklah sah sehingga terkumpul padanya tiga hal: keyakinan dlm hati, diucapan dg lisan dan menyampaikan kepada orang lain (sbg saksi). Dalam kondisi tertentu terkadang diperbolehkan untuk tidak menyampaikan kepada orang lain.

Makna syahadat “la ilaha illa’llahu” adalah menafikan hak disembah pada selain Allah dan menetapkan hanya Allah-lah yang berhak untuk disembah. Konsekuensinya harus mentauhidkan Allah dalam setiap aktivitas hidup agar bernilai ibadah, oleh karena itu kalimat tersebut dinamakan sebagai kalimat tauhid.

Makna syahadat “Muhammad Rasulullah” adalah meyakini dan menyatakan bahwa Muhammad bin Abdillah adalah benar-benar utusan Allah yang mendapatkan wahyu berupa Kalamullah untuk disampaikan kepada manusia seluruhnya. Dan dia adalah penutup para Rasul. Konsekuensi dari syahadat ini yaitu membenarkan beritanya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya dan beribadah kepada Allah hanya dengan syar’iatnya dan tuntunannya.

Utusan Allah dari kalangan manusia mendapatkan wahyu melalui utusan Allah dari kalangan malaikat maka tidak-lah mereka langsung mendapatkan dari Allah kecuali pada sebagian, sesuai dengan kehendak Allah.

         Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu) (QS. 4/An-Nisa 41)

         Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (QS. 2/Al-Baqoroh 143) 

1.1.1.        MADKHOLUN ILAAL ISLAM (Pintu Masuk ke Dalam Islam)

a.  Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (QS. 7/Al-A’roof 172.)

b.   Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. (QS. 47/Muhammad 19)

            1.1.2.      KHULAASHOTU TA’ALIIMIL ISLAM (Intisari Ajaran Islam)

               a.   Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (QS. 21/Al-Anbiyaa’ 25)

                b.   Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui  (QS. 45/Al-Jaatsiyah 18)

 1.1.3.      ASAASUL INQILAAB (Konsep Dasar Reformasi)

a.   Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang haq dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka (QS. 47/Muhammad 2)

b.   Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. 13/Ar Ra'd 11)

              1.1.4.     HAQIIQOTU DA’WATIRRUSUL (Hakikat Da’wah  Para Rosul)

                               a.   Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya." Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat). (QS. 7/Al-A’roof  59)

                              b.   Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?" (QS. 7/Al-A’roof  65)

                            c.   Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka Shaleh. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhammu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih."  (QS. 7/Al-A’roof  73)

                          d.   Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." (QS. 7/Al-A’roof  85)

                         e.   Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."  (QS. 7/Al-A’roof  128)

                                       Musa menjawab: "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain dari pada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat  (QS. 7/Al-A’roof  140)

                         f.    Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (QS. 16/An Nahl 36)

                1.1.5.      FADHOILU ‘ADZIIMAH (Keutamaan Yang Besar)

                               a.   Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan "Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dari Islam karena sesuatu perbuatan; (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil; (3) Beriman kepada takdir-takdir. (HR. Abu Dawud)

                        b.  Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada hari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Allah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orang-orang beriman yang fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi)

                        c.   Man Qola “La-Ilaha Illalloh” dakholal Janah =  siapa yang mengucap (dg ikhlas) “La-Ilaha Illalloh” dijamin surga.

 

BERSAMBUNG  ke 1.2. Madlulu Syahadatain

 64 Komentar :

pastry
18 Oktober 2012 - 18:02:45 WIB

izin share ya min
makaroni
18 Oktober 2012 - 18:10:07 WIB

izin share ya juga yaaa
fortuner suv terbaik
18 Oktober 2012 - 18:18:55 WIB

thanks info nya
update terus min
kata kata bijak
18 Oktober 2012 - 18:24:29 WIB

keep up to date min
denim
20 Oktober 2012 - 16:12:14 WIB

izin copas
security service
20 Oktober 2012 - 16:21:42 WIB

web nya keren
Commonwealth Life Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik
07 November 2012 - 11:36:26 WIB

update terus berita nya min
fortuner suv terbaik
07 November 2012 - 11:40:16 WIB

sukses selalu min
Commonwealth Life Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik
07 November 2012 - 11:43:37 WIB

web nya kerennnnnn

fortuner suv terbaik
07 November 2012 - 11:48:33 WIB

terus update berita nya min
web nya keren
Commonwealth Life Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik
07 November 2012 - 13:22:28 WIB

update terus berita nya min
fortuner suv terbaik
11 November 2012 - 10:28:37 WIB

manteb bro.. ane tunggu artikel2 berikutnya..


http://bvzvk.blogspot.com
fortuner suv terbaik
17 Desember 2012 - 05:54:38 WIB

paham sekarang :)
Ekiosku.com Jual Beli Online Aman dan Menyenangkan
17 Desember 2012 - 05:57:02 WIB

saya share yah

http://nul.is
Rakuten.co.id: Toko online murah, serba ada Barang
17 Desember 2012 - 05:58:04 WIB

izin share dulu yah
Portuguese Translation Services
11 Mei 2013 - 21:54:00 WIB

Portuguese memang pernah menjajah bangsa ini pada masa lampau. Tetapi bahasanya tetap layak untuk dipelajari. Bagi yang butuh jasa penerjemahan Portuguese, silahkan hubungi kami. Makasih.
jasa seo
13 Juni 2013 - 23:10:03 WIB

makasih banget atas semua informasinya pak bos!
Whiplash Claims
30 Juli 2013 - 23:14:53 WIB

Senang berjumpa dan mendapat info menarik dari sini. Akan memacu setiap pembaca untuk lebih sering membaca, belajar dan mencoba apa yang telah mereka peroleh. sangat memberi inspirasi.
Distribution Warehouse
31 Juli 2013 - 04:06:42 WIB

jangan pernah berhenti untuk terus belajar, karena dari belajar kamu tidak akan pernah kehabisan akal dan ide..
Luton Airport Taxi
31 Juli 2013 - 22:36:39 WIB

Semoga tetap upto date dan memberi informasi terbaik untuk masyarakat. Selalu memberi inspirasi, pembelajaran dan spirit untuk kita, maju terus moga tambah dicintai kita semua.
Personal Injury Lawyer Redmond
03 Agustus 2013 - 01:12:42 WIB

informasi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kami,terimakasih banyak mas bro admin atas informasinya,tetap semangat semoga sukses selalu...
Vakantiehuis Auvergne
03 Agustus 2013 - 12:49:17 WIB

Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik.
Karena tidak kena tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri.
Karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat dihancurkan.
Pregnancy Miracle
03 Agustus 2013 - 21:33:56 WIB

Setiap kita, punya kewajiban membangun diri menjadi lebih baik. Ilmu menjadi salah satu cara untuk membangun kwalitas hidup. Semoga kita bisa belajar apapun dari mana saja yang mendidik kita.
Include How To Train A Dog
18 Agustus 2013 - 00:51:05 WIB

Membangun negeri yang makmur dan damai, menuju masyarakat yang beradab budi pekerti luhur. Semoga Indonesia semakin jaya dan dirgahayu untuk negara kita.
Free CNA Classes
20 Agustus 2013 - 13:11:57 WIB

Baru saja nilai tukar rupiah merosot. Mungkin akan semakin lengkap kesulitan kita di kemudian hari. Apa yang salah dengan kita ? Banyak....Yang nilainya naik hanya satu...KORUPSI !!!
Keystone Real Estate
21 Agustus 2013 - 02:39:36 WIB

Dahulu bangsa kita, orang yang begitu beradab, masih menjunjung nilai ketimuran, halus dan bijak. Dan ini, kini tinggal cerita, semua berganti dengan ketamakan dan individualistik.
Mietstudio
22 Agustus 2013 - 17:29:46 WIB

Wow, pagi-pagi begini yang komen masih banyak banget. Salam kenal aja yak buat semuanye... :D
Mobile Massage Palm Springs
27 Agustus 2013 - 03:56:22 WIB

thanks mas bro admin,yang selalu berikan yg terbaik untuk kami semua,, dan untuk sobat setia site ini kalo ada waktu kapan2 mampir dong ke gubuk ane..
30a Real Estate
27 Agustus 2013 - 12:40:56 WIB

Kami sangat menunggu kehadiran website yang menyampaikan informasi faktual, dan mencerdaskan masyarakat. Kami memberi penghargaan dan penghormatan kepada anda yang telah hadir di dunia internet.
Banquet Halls In Chicago
29 Agustus 2013 - 13:38:56 WIB

met malam semua.. apa kabar..?? semoga sehat dan lebih baik dari hari kemarin.. malam ini ane kembali hadir untuk mencari kabar terkini dari site super ini.. terus terang informasi-informasi yang disajikan sangat menarik dan bermanfaat untuk menambah wawasan.. untuk ka' admin, thanks atas semua yg tersaji dengan indah ini..
Car Accident Attorney Tacoma
29 Agustus 2013 - 14:36:19 WIB

Hadir dengan informasi yang aktual dan edukatif, sangat dinanti oleh pembaca. Harapan kita terus memberi inovasi yang baru, up to date dalam menyampaikan berita.
Become A Movie Extra
07 September 2013 - 16:53:58 WIB

Berjuang dan terus berjuang. sukses untuk kita semua.
terimakasih berita terbarunya, terus update dan sukses selalu di tunggu update terbarunya lagi.
Your Holiday Homes France
11 September 2013 - 07:09:35 WIB

Mungkin semua orang ingat peristiwa 11 september, yang sebenarnya tak tahu pasti hal yang terjadi sebenarnya. Itu kemenangan bagi mereka yang ingin memojokkan kaum tertentu. Dengan peristiwa itu mereka bebas menyerang negara lain dengan alasan apapun.
Travel To Turkey Packages
14 September 2013 - 15:11:48 WIB

terus memberikan informasi yang aktual dan faktual. Masyarakat makin maju dan cerdas jika kita turut menjadi sumber berita yang membangun. Maju terus Website Indonesia.
Kredit Ohne Schufa
17 September 2013 - 06:45:25 WIB

Gunakan kekuatanmu untuk melemahkan diri sendiri, bukan untuk menindas orang lain yang lebih lemah
Destin Real Estate
20 September 2013 - 07:17:14 WIB

Untuk menjalin hubungan yang baik antara pembaca dan kita semua, silakan menulis ditempat ini, pesan dan kesan anda pasti menarik, salam sukses dari Destin Real Estate untuk anda.
Actos Bladder Cancer
22 September 2013 - 11:36:27 WIB

Selamat malam dan senang berjumpa dengan anda. Kami pengunjung dan tertarik dengan informasi anda yang selalu aktual, faktual. Makin sukses dan salam, Actos Bladder Cancer.
Edinburgh Airport Taxi
24 September 2013 - 13:21:41 WIB

Thanks ya gan atas semua info yang telah diberikan, sangat membantu kami mendapatkan informasi yang akurat dan sangat menarik ini.. terus semangat, kami tunggu info selanjutnya..
Picking System
25 September 2013 - 02:32:39 WIB

Negara kita menjadi tuan rumah berbagai event, olahraga dan juga KTT dan lainnya. Mungkin ada event yang kita kurang setuju, namun kita hanya bisa menyampaikan amanat, pemimpinlah kelak yang akan bertanggung-jawab.
kata mutiara cinta
21 Februari 2014 - 14:08:44 WIB

selamat malam dan terimakasih banyak atas info yang telah anda berikan dan ijinkan saya meninggalkan jejak di website ini..
http://cinta009.blogspot.com/

Obat Tradisional Osteoporosis
07 April 2014 - 07:52:33 WIB

selamat siang . . .senang sekali bisa berkunjung dihalaman yang sangat luar biasa ini tetap semangat dan sukses selalu
http://goo.gl/tbbyua
Ramuan Obat Tradisional Untuk Penyakit Jantung Koroner
07 Mei 2014 - 04:45:33 WIB

Informasi yang sangat bagus gan terimakasih ya ! kunjungi juga http://goo.gl/lRdqFN
Obat Radang Tenggorokan Paling Ampuh
08 Mei 2014 - 03:29:23 WIB

Terimakasih untuk informasinya gan! Kunjunggi juga http://goo.gl/7bvb2L ya ! :D
Tour Pulau Pramuka
22 Mei 2014 - 17:27:37 WIB

| http://infocuplikan.wordpress.com/ | http://segalainfoblog.wordpress.com/ | http://infomenarikblog.wordpress.com/ | http://infomenarikpulauseribu.wordpress.com/ | http://infoliburanblog.wordpress.com/ | http://tempatwisatamenarikblog.wordpress.com/ | http://webinfoklick.wordpress.com/ | http://kutipaninfo.wordpress.com/ | http://wisatawisataalam.wordpress.com/ | http://nambahilmublog.wordpress.com/ | https://gudanginformasiblog.wordpress.com/ | http://sumberinformasiblog.wordpress.com/ | http://olininformasi.wordpress.com/ | http://travelolin.wordpress.com/ |
obat herbal TBC paru
27 Mei 2014 - 02:45:27 WIB

obat herbal TBC paru http://goo.gl/ZJs3oq
obat migren sakit kepala sebelah
27 Mei 2014 - 03:15:26 WIB

obat migren sakit kepala sebelah http://goo.gl/Y8tFnB
obat meningitis radang selaput otak
27 Mei 2014 - 03:27:12 WIB

obat meningitis radang selaput otak http://goo.gl/3p5S7p
obat herbal kolesterol
27 Mei 2014 - 03:41:11 WIB

obat herbal kolesterol http://goo.gl/LrzGvv
obat herbal kista rahim manjur
27 Mei 2014 - 04:57:21 WIB

obat herbal kista rahim manjur http://goo.gl/vJzyit
obat kanker payudara manjur
27 Mei 2014 - 05:19:39 WIB

obat kanker payudara manjur http://goo.gl/QKZZCY
obat herbal penyakit diabetes
27 Mei 2014 - 05:58:25 WIB

obat herbal penyakit diabetes http://goo.gl/zTo2b
obat darah tinggi dan jantung
27 Mei 2014 - 06:25:39 WIB

obat darah tinggi dan jantung http://goo.gl/vSx8r
Pulau Pramuka
24 Juni 2014 - 17:53:40 WIB

terimakasih yah gan atas postingannya, semoga bermanfaat bagi para pengunjung yang baca.
Wisata Pulau Tidung
25 Juni 2014 - 12:41:39 WIB

terimakasih atas tulisan yang sudah anda posting, semoga bermanfaat bagi para pembaca, thaks yah gan.

| http://salagau.pusku.com/ | http://salagau.hol.es/ | http://salagau.esy.es/ | http://salagau.url.ph/ | http://salagau.bl.ee/ | http://salagau.meximas.com/ | http://salagau.96.lt/ | http://salagau.besaba.com/ |

Salam putra pulau !!
Obat Tradisional TBC
26 Juni 2014 - 09:38:49 WIB


terimakasih atas informasinya semoga bermanfaat amin.
https://mysp.ac/MBTS
Pulau Harapan
01 Juli 2014 - 09:35:40 WIB

terimakasih atas informasinya, semoga bermanfaat untuk semua yang membaca. nice post
http://pulauharapan.weebly.com/ | http://pulauharapan.hol.es/ |
Pulau Pari
07 Juli 2014 - 20:32:13 WIB

terimakasaih tas atas sharingnya, sangat baik dan kerren. salam dari kami
| http://salagau.com/paket-pulau-tidung/ |
http://salagau.com/paket-pulau-pari/ | http://salagau.com/paket-pulau-harapan/ | http://salagau.com/paket-pulau-pramuka/ | http://salagau.com/paket-pulau-bira/ |
okna plastikowe cena Warszawa
14 Agustus 2014 - 11:51:50 WIB

Some also have a seatbelt sander dirt procedure including a bag that the dust particles is definitely collected Soon, nevertheless , most of us note that car without any size it can be hard to http://jogawarszawa.com.pl
check
25 Agustus 2014 - 02:42:11 WIB

everyone should certainly get some thing good designed for you What's whole lot more, we tend to are going to purchase special canvases http://tinyurl.com/ph8ny8o http://tinyurl.com/lk8pnub http://tinyurl.com/m3rhpln
adres www
07 September 2014 - 14:35:52 WIB

fit correctly window curtains or maybe gently drapes together with window blinds conduct far better and also single blind which comfortably triggers a breeze having him or her using specific carry wheels http://fitoversshop.d69.163ns.cn/comment/html/?585.html http://wwyhcn.com/comment/html/?671.html
Paket Wisata Pulau Tidung
14 September 2014 - 17:56:17 WIB

informasi yang sangat mengesankan semoga bermanfaat dan berguna bagi para pembacanya. thaks
| http://kandasdipulautidung.com/lokasi-pulau-tidung/ | http://kandasdipulautidung.com/category/wisata/ | http://kandasdipulautidung.com/category/travel/ | http://kandasdipulautidung.com/tag/pulau-seribu/ |
Obat Tradisional Kolesterol
15 September 2014 - 04:50:46 WIB

Kabar gembira kini jelly gamat ada ektraknya

goo.gl/P1nrSe
Jasa SEO Terbaik Profesional
16 September 2014 - 05:55:25 WIB

informasinya sangat membantu dan bermanfaat gan , ditunggu artikel selanjutnya
Cari Nano Spray
22 September 2014 - 10:15:48 WIB

Artikel yang LUAR BIASA!


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)